Vrijwilligerswerk Huizen

Privacy beleid 

Vrijwilligerscentrale Huizen respecteert jouw privacy waardoor jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De verwerking van persoonsgegevens vind plaats in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In dit privacy beleid wordt in meer detail uiteengezet hoe Vrijwilligerscentrale Huizen met persoonsgegevens omgaat. 
Vrijwilligerscentrale Huizen verbindt vraag en aanbod van vrijwilligers en bemiddelt naar hulp door vrijwilligers. Daarnaast adviseert en bemiddelt Vrijwilligerscentrale Huizen bedrijven, organisaties en zelfstandig ondernemers.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres, telefoonnummer of e-mail adres. Maar ook voornaam samen met geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Vrijwilligerscentrale Huizen de persoonsgegevens?

Vrijwilligerscentrale Huizen verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van:

  • Personen, die vrijwilligerswerk in welke vorm dan ook, willen gaan doen, doen, of gedaan hebben, en die zich daartoe hebben aangemeld bij Vrijwilligerscentrale Huizen;
  • Personen die vrijwilliger zijn of zijn geweest bij Vrijwilligerscentrale Huizen
  • Personen die een aanvraag doen voor bemiddeling m.b.t. vrijwillige hulp en die zich daartoe hebben aangemeld bij Vrijwilligerscentrale Huizen
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Vrijwilligerscentrale Huizen een relatie mee heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle personen binnen Vrijwilligerscentrale Huizen die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening: betaalde krachten en interne vrijwilligers.

Waarvoor verwerkt Vrijwilligerscentrale Huizen persoonsgegevens?

Als jij vrijwilliger wilt worden, hulp wilt vragen of een andere relatie met Vrijwilligerscentrale Huizen aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van jouw gegevens kunnen wij op de juiste wijze diensten aan jou verlenen. Dit betreft het voorzien van gewenste informatie, bemiddeling, voortgang bewaken en nazorg van onze diensten.
Tenslotte zijn er praktische zaken waarvoor Vrijwilligerscentrale Huizen jouw gegevens anoniem verwerkt. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom statistische analyses ten behoeve van de verantwoording naar de Gemeente Huizen.

Verwerkt Vrijwilligerscentrale Huizen ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Vrijwilligerscentrale Huizen verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens met jouw toestemming of als jij daarom vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de beperkte gezondheid die reden is voor een hulpvraag of op het niet kunnen doen van bepaald vrijwilligerswerk.

Hoe gaat Vrijwilligerscentrale Huizen met mijn persoonsgegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is maximaal drie jaar na de afronding van de dienst.

Delen van persoonsgegevens

Binnen Vrijwilligerscentrale Huizen worden persoonsgegevens gedeeld met personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan de vrijwilligers/hulpvragers. Buiten Vrijwilligerscentrale Huizen worden persoonsgegevens gedeeld met personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele dienstverlening aan vrijwilligers/hulpvragers.
Dit gebeurt alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering

De betrokkene (eigenaar van eigen gegevens) moet te allen tijde inzicht kunnen krijgen in zijn gegevens en mag gegevens aan laten vullen, corrigeren, verwijderen of afschermen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Vrijwilligerscentrale Huizen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Vrijwilligerscentrale Huizen kunt u terecht bij Jolanda Westrum, directeur Vrijwilligerscentrale Huizen.

Datalek

Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid een datalek ontstaan dan meldt Vrijwilligerscentrale Huizen dit direct aan het toezichthoudend bestuur. Daarnaast meldt Vrijwilligerscentrale Huizen dit per direct, uiterlijk binnen 72 uur, bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze laatste moet van elk datalek dat resulteert in een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor privacy op de hoogte worden gesteld.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via mail of 035-526 7553.

Download hier in pdf

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2020 Vrijwilligerscentrale Huizen |