Vrijwilligerswerk Huizen

Lokaal Sportakkoord 

Met plezier sporten en bewegen

In 2020 is het sportakkoord in Huizen tot stand gekomen. Het doel van het sportakkoord is meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Het akkoord is tot stand gekomen met inspanning van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, Sportplatform Huizen, Team Sportservice, Vrijwilligerscentrale Huizen en gemeente Huizen. 
Het lokale sportakkoord komt voort uit het Nationaal Sportakkoord dat is gesloten door de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF). In Huizen is samen het gesprek gevoerd over hoe de vitale sport- en beweegsector in de komende twee jaar verder kan worden versterkt. In het lokale sportakkoord wordt de focus gelegd op de volgende ambities:

  • Inclusieve sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Positieve sportcultuur
  • Duurzame sportinfrastructuur

Initiatieven en projecten kunnen door organisaties zelf worden aangedragen. Een voorwaarde hierbij is dat het initiatief of project door meerdere sportorganisaties wordt ondersteund. Samen gaan wij dan in gesprek hoe dit verder kan worden georganiseerd.                                    

Vrijwilligerscentrale Huizen zet haar expertise in

Vrijwilligerscentrale Huizen is medeondertekenaar van het akkoord, levert een bijdrage in de projectgroep en is voorzitter van de subgroep vitale sportaanbieders. Deze subgroep gaat een aanbod maken van interessante workshops. Hiervoor zijn wij op zoek naar vertegenwoordigers van sportaanbieders die hierin willen participeren. Zo willen we tot een passend aanbod  komen.

Daarnaast zet de vrijwilligerscentrale al vele jaren haar expertise in op het gebied van vinden en binden van vrijwilligers in een veranderende maatschappij, het adviseren, aanbieden van workshops, webinars en themabijeenkomsten. Dit doen wij vanuit de thema's die voortkomen uit het vrijwilligersbeleid, vrijwilligersmanagement en vrijwillige besturen en vrijwilligerscoördinatoren.
En speelt de vrijwilligerscentrale een rol bij het realiseren van een veilig sportklimaat onder de noemer ‘Veilig Actief’. Deze is ondergebracht bij de subgroep positieve sportcultuur.

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.
De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. 
Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. 
Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt. (www.sportakkoord.nl)

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |